Trách Nhiệm Xã Hội

Siri Logsitics có một chương trình Trách Nhiệm Xã hội của Công Ty. Với tính cách và văn hóa đa dạng của nhân viên trong công ty. Chúng tôi khuyến khích học tập, tăng trưởng và nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo.

1.Đầu tư vào nhân viên chính là đầu tư vào tương lai

Chúng tôi có một chương trình thực tập rất thú vị cho bạn trong 2 tuần.

Tôi chắc chắn đây sẽ là một trong những trải nghiệm thú vị nhất của cuộc đời bạn.

 

2.Hoàn thành nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước.

Chúng tôi luôn cố gắng phát triển để góp phần sức lực vào công cuộc đổi mới xây dựng đất nước.

 

3.Tạo công ăn việc làm và giảm thất nghiệp cho xã hội.

Chúng tôi luôn cố gắng mang lại phúc lợi và gia tăng thu nhập cho nhân viên.

Giúp gia đình họ có cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.