Chào mừng doanh nghiệp Ấn Độ

Các doanh nhân không kết thúc khi chúng tôi mệt mỏi. Chúng tôi kết thúc khi chúng tôi đã hoàn thành. 

Đừng nói, "Tôi không đủ khả năng này." Nói, "Làm thế nào tôi có thể đủ khả năng này?" Thay đổi từ ngữ của bạn. Thay đổi cuộc sống của bạn.